मंत्रपुष्पांजली
 
आरत्यांच्या अखेरीस आणि यज्ञविधीच्या समाप्ती प्रसंगी जी 'मंत्रपुष्पांजली' म्हटली जाते ती, 'वैश्रवण राजाधिराज' म्हणजे भगवान कुबेरांनाच उद्देशून,अर्पण केलेली असते. जसा आद्यपुजेचा मान श्री गणेशांचा आहे, तसाच वैश्रवण कुबेरांच्या मंत्र पुष्पांजली खेरीज, कोणत्याही पवित्र धार्मिक विधीची समाप्ती होत नाही, हे विषेश आहे.
 

ॐ | यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् | ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः || 1 ||

ॐ | राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे | स मे कामान्कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु | कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः || 2 ||

ॐ स्वस्ति| साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष आंतादापरार्धात्पृथिव्यै समुद्रपर्यंताया एकराळिति || 3 ||

तदप्येषः श्लोको ऽभिगीतो | मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे | आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति || 4 ||

 
 
         
 
FESTIVAL INVITATION   GOD KUBER INFORMATION BOOK
 
KUBER PALAKHI YATRA ON 27 SEPTEMBER 2014   HINDI / MARATHI